Regulamin

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Regulamin organizacyjny Domu Seniora „BEATA” w Muszynie-Złockiem, zwany dalej „Regulaminem” określa organizację, zasady działania oraz zakres i poziom usług świadczonych przez Dom Seniora „BEATA” w Muszynie-Złockiem, zwanym dalej „Domem”.

§ 2

Dom Seniora „BEATA” w Muszynie-Złockiem działa na podstawie:

1) Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami),

2) Regulaminu Domu Seniora „BEATA”.

§ 3

1) Dom Seniora „BEATA” jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową.

2) Siedzibą Domu Seniora „BEATA” jest Złockie 103, 33-370 Muszyna .

3) Dom używa nazwy: Dom Seniora „BEATA”

4) Adres internetowy: www.domseniorabeata.pl

§ 4

1) Dom jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych lub przewlekle chorych.

2) Dom jest placówką stacjonarną, umożliwiającą mieszkańcom pobyt stały lub okresowy.

3) Dom jest placówką zapewniającą całodobową opiekę wraz z pełnym wyżywieniem.

4) Usługi prowadzone przez Dom są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta z uwzględnieniem opieki lekarskiej, pielęgniarskiej oraz rehabilitacyjnej.

ROZDZIAŁ II

ZASADY KIEROWANIA DOMEM

§ 5

1) Pracą Domu kieruje Dyrektor.

2) Dyrektor odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Domu Seniora „BEATA” i reprezentuje Dom na zewnątrz.

3) W działalności Domu obowiązują zasady praworządności, sprawiedliwości, gospodarności, służebności wobec swoich klientów i współdziałania ze społeczeństwem.

4) Zasady postępowania oraz standardy zachowania pracowników Domu określa Kodeks etyczny pracowników Domu.

§ 6

Dyrektor kierując Domem, w szczególności:

1) określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Domu,

2) dokonuje podziału zadań w kierownictwie Domu i kieruje ich pracą,

3) określa zasady polityki kadrowej, dba o należyty dobór pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji,

4) rozstrzyga sprawy sporne między pracownikami,

5) awansuje, nagradza, wyróżnia, ewentualnie udziela kar pracownikom Domu,

6) zapewnia skuteczny nadzór nad pracą podległych pracowników,

7) nadzoruje przestrzeganie przez pracowników Domu dyscypliny pracy i właściwego stosunku do mieszkańców Domu,

8) sprawuje nadzór nad prawidłowością oceny sytuacji mieszkańca,

9) kieruje organizacją spotkań zespołów terapeutycznych, opiekuńczych oraz pielęgniarskich,

10) sprawuje nadzór nad jakością i prawidłowością świadczonych usług,

11) zapewnia system kontroli zarządczej.

§ 7

Do podstawowych obowiązków działu księgowości należy:

1) opracowywanie budżetu Domu – planów finansowych, dochodów i wydatków oraz wniosków w sprawie tych planów i ich realizacji,

2) realizacja budżetu, kontrole i analizy wykorzystania środków finansowych,

3) ścisłe przestrzeganie dyscypliny budżetowej w realizacji zadań Domu oraz nadzór nad ich realizacją, zgodnie z planowanym przeznaczeniem – w sposób celowy i oszczędny,

4) organizowanie zabezpieczenia składników majątkowych oraz opracowanie wytycznych w sprawach inwentaryzacji,

5) kontrola bieżąca zasadności wydatków Domu,

6) prowadzenie terminowej i rzetelnej sprawozdawczości statystycznej.

ROZDZIAŁ III

STRUKTURA ORAGANIZACYJNA DOMU

§ 8

I. W skład struktury organizacyjnej Domu wchodzą działy:

1) Dział Opiekuńczo-Terapeutyczny, w skład którego wchodzą stanowiska pracy:

1. lekarze,

2. pielęgniarki,

3. fizjoterapeuci,

4. opiekunowie,

5. serwis sprzątający

6. kapelani,

7. terapeuci zajęciowi.

1a) Do zadań działu należy:

1. udzielanie pomocy mieszkańcom Domu w podstawowych czynnościach życiowych,

2. pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych

3. zapewnienie właściwej opieki medycznej i rehabilitacyjnej nad mieszkańcami Domu,

4. zaopatrzenie mieszkańców w leki,

5. utrzymanie właściwego stanu higieniczno – sanitarnego,

6. prowadzenie dokumentacji stanu zdrowia mieszkańców,

7. wydawanie posiłków i karmienie mieszkańców niezdolnych do samodzielnego ich spożywania,

8. ubieranie, mycie i kąpanie osób, które nie mogą samodzielnie wykonywać tych czynności,

9. pomoc przy zmianie bielizny osobistej i pościelowej mieszkańców,

10. prowadzenie ewidencji badań okresowych pracowników,

11. opracowywanie programów rehabilitacji w różnych formach, które poprawią zakres samoobsługi
mieszkańców Domu,

12. kreowanie modelu zachowań prozdrowotnych ze szczególnym propagowaniem różnych form zajęć ruchowych, które pozwolą na utrzymanie możliwie dobrej sprawności fizycznej mieszkańców,

13. współpraca z placówkami opieki zdrowotnej,

14. zapewnienie mieszkańcom pomocy w adaptacji i w zabezpieczeniu mienia osobistego,

15. pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu ich codziennych problemów,

16. prowadzenie terapii zajęciowej wśród mieszkańców oraz ich aktywizacja,

17. prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, rekreacyjnej i turystycznej wśród mieszkańców Domu, organizowanie świąt, uroczystości okazjonalnych oraz imprez artystycznych dla mieszkańców Domu takich jak: wystawy, koncerty, spotkania, konkursy, wycieczki itp.,

18. dokonywanie zakupów mieszkańcom Domu,

19. współpraca z placówkami kulturalno-oświatowymi w środowisku i na terenie województwa,

20. zapewnienie kontaktu z kapłanami i udział w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańców, organizowanie ostatniej posługi,

21.utrzymanie należytego stanu sanitarnego w pokojach mieszkalnych i w pomieszczeniach towarzyszących,

22. prowadzenie dokumentacji mieszkańców,

23. utrzymanie kontaktu z rodzinami mieszkańców i środowiskiem,

24. opieka nad mieszkańcami podczas organizowanych imprez przez Dom,

25. ustalenie aktualnej sytuacji przed przyjęciem osoby do Domu w oparciu o wywiad, z mieszkańcem jak i opiekunem prawnym,

26. opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcami domu ich realizacja,

27. świadczenie pracy socjalnej.

Szczegółowy zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy określa „zakres czynności”.

2) Dział administracyjno-gospodarczy, w skład którego wchodzą stanowiska pracy:

1. księgowy,

2. szef kuchni,

3. kucharki,

4. kelnerki,

6. pokojowe,

7. konserwator.

2a) Do zadań działu należy:

1. utrzymanie w pełnej sprawności urządzeń i instalacji będących na wyposażeniu Domu,

2. zapewnienie pełnego zaopatrzenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Domu, a w szczególności wyposażenia w niezbędne meble i sprzęty, pościel i bieliznę pościelową, środki utrzymania czystości i higieny osobistej oraz artykuły spożywcze i medyczne,

3. utrzymanie w czystości oraz konserwacja bielizny i odzieży użytkowanej przez mieszkańców Domu oraz będącej na wyposażeniu Domu,

4. prowadzenie remontów i napraw, a także dbanie o racjonalne wykorzystanie środków rzeczowych i finansowych przeznaczonych na te cele,

5. dokonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków i urządzeń,

6. prowadzenie gospodarki materiałowej oraz nadzór nad magazynem i zaopatrzeniem,

7. stała kontrola wydawanych posiłków pod względem dietetycznym, dbanie o właściwą jakość żywienia zgodnie ze wskazaniami lekarza,

8. przygotowywanie i wydawanie trzech posiłków dziennie mieszkańcom Domu,

9. utrzymanie w należytym stanie terenów zielonych Domu,

10. utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń grzewczych c.o.

11. zabezpieczenie pomieszczeń i mienia przed kradzieżą i pożarem,

12. współpraca z działem terapeutyczno-opiekuńczym,

13. opracowywanie projektów planów finansowych oraz analiza wykonania tych planów,

14. prowadzenie księgowości, kalkulacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

15. przeprowadzanie okresowych analiz stanu majątkowego Domu i wyników finansowych,

16. sporządzanie list płac pracownikom Domu, prowadzenie dokumentacji z tym związanej, terminowa wypłata wynagrodzeń,

17. wnioskowanie składu komisji inwentaryzacyjnej oraz współpraca z komisją inwentaryzacyjną w toku przeprowadzanej inwentaryzacji,

18. rozliczanie inwentaryzacji,

19. bezpieczne przechowywanie depozytów mieszkańców,

20. przechowywanie i zabezpieczenie ksiąg, raportów kasowych oraz przestrzeganie właściwego obiegu dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującą instrukcją,

Szczegółowy zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy określa „zakres czynności”.

II. DOM ŚWIADCZY USŁUGI , zgodnie z obowiązującym standardem usług:

1) Bytowe, zapewniając:

1. miejsce zamieszkania, wyposażenie niezbędne meble i sprzęt, pościel i bieliznę pościelową,

2. wyżywienie w tym dietetyczne zgodnie ze wskazówkami lekarza, w ramach obowiązujących norm żywieniowych,

3. utrzymanie czystości,

2) Opiekuńcze, polegające na:

1. udzielaniu całodobowej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

2. pielęgnacji,

3. niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

3) Wspomagające, polegające na:

1. umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

2. podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,

3. umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,

4. stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,

6. działaniu zmierzającym do usamodzielnienia się mieszkańca, w miarę jego możliwości,

7. zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

8. zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu,

9. sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców.

§ 9

III. ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DOMU:

1) Pobyt w Domu jest odpłatny.

2) Z każdym mieszkańcem lub prawnym opiekunem zostaje zawarta indywidualna umowa cywilno-prawna.

§ 10

PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA:

1) Mieszkaniec ma prawo do:

1. organizowania czasu wolnego według własnego uznania,

2. należytego i godnego traktowania przez pracowników Domu i innych mieszkańców,

3. uzyskania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom i zasadach z nich korzystania,

4. uzyskania właściwej pomocy w zaspakajaniu swoich potrzeb,

5. pomocy w rozwiązywaniu osobistych problemów,

6. posiadania własnych przedmiotów osobistych,

7. posiadania i korzystania z własnego ubrania i bielizny osobistej,

8. utrzymywania kontaktów z rodziną i bliskimi osobami,

9. włączanie się do pracy na rzecz Domu,

10. korzystania z oferty programowej Domu,

11. dokonywania zakupów przez pracownika Domu,

12. uzyskania aktualnej informacji o opłatach za pobyt w Domu,

13. zamieszkania w zaproponowanym i dostosowanym pokoju,

14. zgłaszania skarg i wniosków oraz osobistych rozmów z Dyrektorem Domu

15. korzystania ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów.

2) Obowiązkiem mieszkańca jest:

1. dbałość o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny, troska o mienie Domu, a w szczególności będące w bezpośredniej jego dyspozycji,

2. niezwłoczne powiadomienie personelu Domu o awarii, uszkodzeniu sprzętu lub urządzeń Domu,

3. przestrzegania ustalonych godzin spożywania posiłków,

4. ponoszenie terminowych opłat za pobyt w Domu,

5. kulturalne i życzliwe zachowanie się w stosunku do innych mieszkańców i pracowników Domu,

6. przestrzeganie przyjętych zasad współżycia pomiędzy mieszkańcami i pracownikami oraz dostosowanie się do zaleceń Dyrektora Domu oraz pracowników działu terapeutyczno- opiekuńczego,

7. zachowanie trzeźwości,

8. w przypadku uzasadnionej nieobecności – pisemnego zgłoszenia na tydzień przed terminem Dyrektorowi Domu za pośrednictwem sekretariatu,

9. zgłaszanie w sekretariacie faktu przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych,

10. przestrzegania ciszy w godzinach 22:00 – 6:00 .

§ 10

Przypadki nie stosowania się do niniejszego Regulaminu będą przedmiotem rozpatrywania przez Dyrektora Domu.

§ 11

Dyrektor Domu zobowiązany jest zapoznać z postanowieniami niniejszego Regulaminu pracowników Domu oraz mieszkańców lub ich opiekunów prawnych. Obowiązkiem osób zapoznanych z regulaminem jest złożenie stosownego oświadczenia.

§ 12

Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia.

Pobierz regulamin